график изпити

ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” гр.РАЗГРАД

2017/2018 учебна година

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Този правилник урежда устройството, функциите и управлението на Професионална гимназия по селско стопанство и хранително – вкусови технологии ”Ангел Кънчев” гр.Разград

Чл.2 Правилникът определя структурата и функциите на ръководство и управление на училището, организацията на учебно-възпитателната работа, правата и задълженията на ученика и учителя  като участници в учебно-възпитателния процес.

Чл.3 С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на мисията и визията на ПГССХВТ , постигане на ДОС и основните цели на учебно-възпитателния процес, произтичащи  от ЗПУО, ДОС за организацията на дейностите в училищното образование/ДОСОДУО/, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона за закрила на детето и Закона за защита срещу дискриминацията.

Чл.4 Целта на съвременния образователен модел е да изгради образована и възпитана личност, приобщена към общочовешките ценности, с глобален поглед върху света, можеща да общува с обществените структури и милееща за националните ценности. Това предполага, че връзките АЗ – ГРУПА (КЛАС) – ОБЩНОСТ (УЧИЛИЩЕ) се основават на солидарността и взаимопомощта, на взаимното уважение и толерантността. Всички връзки от такъв характер се осъществяват по определени правила, спазването на които осигурява постигането на целите и гарантира правата на всички членове на общността.

Чл.5 Членовете на образователната общност на ПГССХВТ носят отговорност пред нея  и съграждат интелектуалната и духовна атмосфера тук, както и нейния престиж.

Чл.6 Взаимоотношенията в общността се основават на следните принципи и правила:.

т.1 Утвърждаване авторитета на ПГССХВТ;

т.2 Спазване нормите на поведение в училището и на обществени места;

т.3 Поемане на отговорности и задължения, произтичащи от принадлежността към ПГССХВТ;

т.4 Толерантност и липса на дискриминационно отношение към съученици, педагогически и непедагогически персонал;

т.5 Достойно да се поемат последствията от собствените постъпки;

т.6 Спазване на Правилника за дейността на ПГССХВТ;

т.7 Позитивно отношение към учебния процес;

т.8 Посещаване на учебните занятия редовно и навреме;

т.9 Поемане на отговорност за опазване на училищната и лична собственост;

т.10 Уважение към хората с ръководна длъжност в училище и изпълнение на техните изисквания;

т.11 Зачитане на чуждите права и собственост;

т.12 Поддържане на навици за подходящ външен вид и хигиена.

 

Чл.7 Правата и задълженията, описани в този правилник, произтичат от факта, че всеки ученик, възпитаник на ПГССХВТ, е продължител на традициите и идеалите на  създателите на Гимназията.

 

ГЛАВА ВТОРА

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В ПГССХВТ

 

РАЗДЕЛ І    

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.8 Училището осигурява: овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот; завършване на средно образование и качествено професионално обучение .

Чл.9 Училището създава условия за образование и възпитание на учениците, за развитие на техните интереси, способности и възможности за социална приложимост на образованието  и нови компетентности в 21 век.

Чл.10 Училищното обучение се регулира от ДОИ за професионално образование по професии.

Чл.11 В училището не се допускат ограничения на правата или привилегиите на учениците, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол и произход.

Чл.12 В училището религиите се изучават в исторически, философски и културен аспект чрез учебното съдържание на различните учебни предмети.

Чл.13 Учениците ползват правото си на безплатно образование в училището, като не заплащат такси за училищно обучение, ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.

Чл.14 Училището ни има право да се разпорежда с недвижимо и движимо имущество; да извършва педагогически услуги, ако това не е във вреда на учебно-възпитателния процес и при спазване на санитарно-хигиенните норми и изисквания; да се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства; да определя вътрешната си организация.

Чл.15 Работещите в училището носят отговорност за: изпълнението на ДОС, засягащи дейността на училището; създаването на условия за опазване живота и здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им; за опазване на материално-техническата база и сградния фонд; законосъобразното изразходване на бюджетните средства; извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната.      

Чл.16 Приемът на учениците се осъществява съгласно нормативните актове на МОН .      

Чл.17 Обучението и възпитанието на учениците в училището се провежда на книжовен български език, в съответствие с изискванията на чл.13 ал.1 от ЗПУО за усвояването на книжовния български език.

Чл.18 Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Чл.19 Училището се ръководи от Директор и Педагогически съвет като специализиран  орган за решаване на основни педагогически въпроси.

 

 

РАЗДЕЛ ІІ   

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Чл.20 Формата на обучение в училището е дневна, самостоятелна и задочна.

 

Чл.21 В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи.

Чл.22 Дневната форма на обучение е присъствена, която се провежда между 08.00ч. и 17.00 ч. в учебните дни, като обучението до 16- годишна възраст е задължително.

Чл.23 Самостоятелната форма на обучение се организира за лица навършили 16 годишна възраст и  след решение на ПС по реда и условията на предвидените за това причини в ДОСОДУО.

Чл.24 Самостоятелна форма на обучение в училище е неприсъствена, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети,  съгласно училищния учебен план и се организира в три сесии със заповед на Директора на училището.

Чл.25 Задочната форма на обучение включва учебни занятия, самостоятелна подготовка и изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план. Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии, които включват обзор на учебното съдържание и насоки за самостоятелна подготовка за изпитите. Условията и редът  за  организиране и провеждане на изпитите се определят  със заповед на Директора на училището. Допускат се до 50% отсъствия от очни занятия.

Чл.26 Ученици, които се обучават в дневна, или самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата си на обучение  в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение  се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение, за което  се издава заповед от Директора на училището.

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

Чл.27 Училищното обучение е организирано в последователни класове.

Чл.28 Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички организирани в училището форми на обучение.

Чл.29 В училището са обособени в 8 паралелки в дневна форма на обучение, номерирани във възходящ ред с римски цифри и поредни букви от българската азбука.

Чл.30 Разпределението на учениците в паралелки се извършва, съгласно  Наредба 11 / 28.03.2005 за приемане на ученици в държавни и общински училища.

Чл.31 Желанието за обучение във формите на ЗИП се декларира от ученика две седмици преди края на учебните занятия с писмено заявление до директора на училището, подписано от родителя /настойника/. Подадените заявления се съхраняват от директора на училището до края на учебната година и подлежат на контрол. Обучението във формите на  ЗИП и разширена професионална подготовка от раздел „Б" - избираеми учебни часове е задължителна част от учебния план.

Чл.32 Броят на учениците в паралелките, делението на паралелките на групи се определят при спазване на Наредба № 7 от 2001г. на МОН. 

 

РАЗДЕЛ ІV  

УЧЕБНО ВРЕМЕ

 

Чл.33 За разпределението на учебното време по предмети, класове, етапи и степени на образование за достигане на общообразователния минимум и за продължителността на етапите за формите на обучение стриктно се спазва Наредба № 6 от 28.05.01г. на МОН.

Чл.34 Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици и учебни часове, със Заповед на министъра на образованието и науката.

Чл.35 Учебните занятия са с продължителност не повече от 36 и не по-малко от 31 учебни седмици, както следва:

за VIII - ХІ клас                            -   36 седмици

за ХІІ  клас                                  -  31  седмици

Чл.36 Учебните занятия се разпределят в два учебни срока, както следва:

І учебен срок от 15.09.2017 г. до 02.02.2018 г. с продължителност 18 учебни седмици

ІІ учебен срок от 07.02.2018 г. до 15.05.2018 г. за ХІІ клас

от 07.02.2018 г. до 30.06.2018 г. за IX - ХІ клас

Чл.37 Учебната седмица е петдневна, съгласно ДОСОДУО.

Чл.38 Броят на задължителните учебни часове се определя съобразно утвърдените планове и програми.

Чл.39 Продължителността на учебния час е:

- за VIII - ХІІ клас   - теория   -      45 минути

- 45 минути по учебна и лабораторна практика

- 60 минути по производствена практика

Чл.40 Почивките между учебните часове са както следва:

малко междучасие    - 10 минути;

голямо междучасие  - 20 минути;

почивките между учебните часове се ползват при спазване на графика за учебно време в училище.

Чл.41 Организацията на учебния ден e на една смяна- първа.

Чл.42 Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможностите на учениците, разработва се в съответствие с изискванията на МЗ/чл.34 от Закона за здравето/ от комисия, назначена със заповед на директора, съгласува се с РИОКОЗ, утвърждава се от директора не по-късно от три дни преди започване на всеки учебен срок. Седмичното разписание се изготвя въз основа и при спазване на училищните учебни планове, седмичното и годишно разпределение на учебните часове по учебните предмети и други съществуващи документи и изисквания.

Чл.43 Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове и се използва за последователно развитие на класа съгласно чл.92 ал.2 от ЗПУО.

Чл.44 Прекъсване в графика на учебния процес при извънредни ситуации се разрешава от Министъра на образованието и науката чрез Началника на РУО. Директора съгласно чл.12 от ЗПУО може да определи различно от утвърденото  седмично разписание .

 

 

РАЗДЕЛ  V   

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

Чл.45 Учебното съдържание в училищното обучение се групира в общообразователна  и професионална подготовка. Професионалното образование се осъществява чрез общообразователна и професионална подготовка. Професионалната подготовка е задължителна – обща, отраслова и специфична за всяка професия.

Чл.46 Училищният учебен план съдържа  учебните предмети, включени в ЗП, разпределението на учебните предмети по класове, годишния или седмичния брой часове за  изучаването на учебните предмети по ЗП, ЗИП  и СИП, разширена професионална подготовка от раздел „Б“ – избираеми учебни часове,график на учебната година и описание на организацията на обучението в Гимназията.

 

Чл.47 Целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от обучението се определят с учебна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Учебните програми по ЗИП и разширена професионална подготовка от раздел „Б“ – избираеми учебни часове се утвърждават от началника на РУО.

Чл.48 Учебното съдържание, чрез което се осигурява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се определя чрез ДОС за професионално образование и обучение, за учебното съдържание и за придобиването на квалификация по професии.

Чл.49 В училището се спазва и прилага Наредба № 2 от 18.V.2000 г. на МОН за учебното съдържание /ДВ, бр.47 от 2004г./.

 

 

РАЗДЕЛ 

 ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА

Чл.50 Знанията и уменията на учениците се оценяват от учителя чрез текущи, както и чрез изпити, като формите за проверка и оценка са устни, тестове, класни работи /по график, утвърден от директора/ и други писмени и практически форми.

Чл.51 Знанията и уменията на учениците могат да се проверяват и от упълномощени длъжностни лица от РУО.

Чл.52 Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се осъществява от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на директора на училището.

Чл.53 Знанията и уменията на учениците, които се обучават в задочна форма на обучение по чл.35 ал.1 от ДОСОДУО се оценяват чрез изпити за определяне на годишна оценка.

Чл.54 Знанията и уменията на учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение се оценяват чрез изпити за определяне на годишна оценка.

Чл.55 Знанията и уменията на учениците в училището се оценяват по шестобалната система съгласно ДОС за системата на оценяване както следва с: отличен /6/, много добър /5/, добър /4/, среден /3 / и слаб /2/.

Чл.56 Текущите, срочните и годишните оценки на учениците се вписват в ученическата книжка на ученика и в дневника на класа.Срочните и годишните оценки на учениците от VIII - ХІІ клас се вписват  в личния картон на ученика.

Чл.57 Оценките от изпитите се вписват в съответните изпитни протоколи и в личния картон на ученика, които се съхраняват в сроковете, указани в нормативните актове.

Чл.58 Срочните и годишни оценки по учебните предмети се оформят въз основа на различни форми за проверка и оценка, прилагани ритмично през време на учебния срок задължително по всички учебни предмети и се отразяват  в съответната документация.

Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпитите се поставя оценка с качествен и количествен показател.

Количественият показател може да не се определя като цяло число, при което качественият показател се определя, както следва:

а) за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател слаб;

б) за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател среден;

в) за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател добър;

 

            г) за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател много добър;

 

д) за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател отличен

 

Чл.59 Текущите изпитвания за оценяване на резултатите от обучението на учениците се осъществяват системно през първия и втория учебен срок. Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е:

 

           а) две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;

           б) три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;

           в) четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по

училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.

 

Чл.60 За съхраняване на физическото и психическото здраве на учениците :

а) за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден;

б) за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат по- вече от две  класни работи;

в) не се провежда класна работа в последната седмица от учебния срок .

г) Директорът утвърждава график за провеждане на класни и контролни писмени работи по предложение на учителите в началото на всеки учебен срок.Учителите информират учениците, а класните ръководители - родителите за този график своевременно. Графикът се поставя на общодостъпно място в училище.

            д) за учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка.

           е) по производствена практика се формира само годишна оценка.

ж) за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично и през двата учебни срока, се формира само годишна оценка, при вземане  предвид на текущите оценки;

з) годишната оценка се оформя от учителя, като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година и при вземане предвид на срочните оценки;

и) контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключването на обучението по завършена част от учебното съдържание по учебния предмет. Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час;

           й) класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок.

к) класна работа се провежда по български език и литература, математика и по чужди езици от девети до дванадесети клас.

Чл.61 Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация:

а) за текущите оценки - в деня на изпитването;

б) при писмено изпитване ( контролна и класна работа) - до две седмици след провеждането;

в) срочните и годишни оценки - в деня на оформянето;

 

 

Чл.62 Приравнителни изпити се провеждат :

 

а) при преместване на ученик от VIII до ХII клас включително в паралелка на същото

или в друго училище, ако училищният учебен план за съответната паралелка на приемащото училище и на училището, от което ученикът се премества, са разработени          въз  основа на различни рамкови или типови учебни планове. В тези случаи приравнителни изпити се полагат по учебните предмети от общообразователната, по задължителните  учебни предмети и/или по учебните предмети от професионалната подготовка, които не са  изучавани в паралелката, от която идва ученикът;

 

б) за лице, прекъснало обучението си, което желае да го продължи и да възстанови

статута си на ученик, ако действащият рамков учебен план, въз основа на който е разработен съответния училищен учебен план, е различен от рамковия или типовия учебен план, въз основа на който е разработен училищният учебен план, по който лицето е започнало обучението си в съответната степен;

в) според формата си изпитите в процеса на училищното обучение са:

1. писмени;

2. практически- по физическо възпитание и спорт,учебна , лабораторна и производствена практика и техническо чертане

3. комбинация от писмена и устна част-чужди езици

4. комбинация от писмена и практическа част-информатика и информационни технологии

г) продължителността на изпитите:

- три астрономически часа-за писмен изпит

- до 30 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена

 и устна част;

д) Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение се формира като

средноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването.

 

РАЗДЕЛ  VІІ       

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС -/раздел: VIII от ЗПУО/

 

Чл.63 Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко "среден (3)" по всички учебни предмети  предвидени в училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в задължителноизбираемите учебни предмети.  Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас.

 

Чл.64 Ученик от XII клас, който има годишна оценка "слаб (2)" по един или по няколко учебни предмета или модула и не се е явил или не е положил успешно изпити за промяна на оценката, не повтаря класа. Той може да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

а) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.

Чл.65 Ученици, които имат годишна оценка слаб /2/ по учебни предмети от ЗП и ЗИП, полагат  изпити за промяна на оценката по учебния предмет    при условия и  ред, определени с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците .

- ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от ЛКК, не са се явили на поправителни изпити, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора но не по-късно от 10 октомври;  

           - ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб /2/ или не са се явили на поправителните изпити;

Чл.66 Учениците имат право да се явяват на поправителни изпити  по всички учебни предмети  от ЗП , ЗИП  и разширена професионална подготовка от раздел „Б“ – избираеми учебни часове, по които са получили  оценка слаб /2/ .

Чл.67 Учениците имат право еднократно да се явяват на не повече от три изпита за промяна на оценката след приключване на учебните занятия за последния клас от съответния етап на образование. Изпитите се провеждат по ред и начин, регламентирани със заповед на директора; получената оценка е окончателна и се вписва в съответните документи, а когато тя е слаб /2/, ученикът се явява на поправителни изпити.

 

 

РАЗДЕЛ  VІІІ   

ИЗПИТИ

Чл.68 Условията и редът за организиране и провеждане на изпити се определят съгласно  Наредба №3 / 2003г.за системата за оценяване.

Чл.69 Учениците полагат следните изпити:

- поправителни изпити- се полагат от ученици, когато годишната им оценка е слаб (2) по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или задължителноизбираемите учебни часове.

- изпити за промяна на годишна оценка –  за ХII клас;

- изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на гимназиален етап на средно образование.

Чл.70 Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии.

- в рамките на една изпитна сесия всеки ученик има право да положи изпит по определен учебен предмет само веднъж.

- редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

- редовните поправителни сесии за учениците от ХII клас са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на

учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

Чл.71

 (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия  за ХII клас.

- за полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка, формирана по реда на чл. 60 ж.

- учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка .

- всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в задължителноизбираемите учебни часове.

(2) Изпити за определяне на годишна оценка по учебен  предмет  се полагат от:

- учениците, обучавани в задочна и в самостоятелна форма на обучение;

 

 

РАЗДЕЛ ІХ 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, СТЕПЕН НА

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл.72 При завършването на клас и степен на образование се издава утвърден от МОН документ по образец-съгласно Наредба №8 от 11.08.2016г.

Чл.73 На учениците, завършили XІІ клас и положили успешно ДЗИ се издава диплома за завършено средно образование. Завършено професоинално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование или свиделство за професионална квалификация и свидетелство за правоспособност.

Чл.74 Дубликат на документите за завършен клас, етап или степен на образование се издава от училищния директор при спазване на изискванията на Наредба №8 от 11.08.2016 г.  и се ползват утвърдените от МОН образци на съответните документи.

 

 

РАЗДЕЛ  Х         

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

Чл.75 Ученици може да се преместват при наличие на свободни места в паралелката, в която иска да постъпи в приемащото училище. Преместването на ученици се извършва по реда на чл.104 ал.1 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование.

Чл.76 При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Чл.77  Учениците се преместват съгласно условията и реда определени в чл.108 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование.

Чл.78 Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в

заповедта на директора на приемащото училище.

Чл.79 Учениците от 11 и 12 клас се преместват по реда на чл.106 ал1 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

РАЗДЕЛ І 

УЧИТЕЛИ

Чл.80 Учителят организира учебно - възпитателната и корекционна работа по учебния предмет, по който е назначен, проверява и оценява знанията на учениците и съдейства за пълноценната им интеграция в училищната и социалната среда.      

Чл.81 Длъжности на педагогически специалисти се заемат от лица, придобили висше образование.

Чл.82 За заемане на длъжностите “учител”  се изисква диплома за завършена степен на висшето образование “бакалавър”, “магистър”.

Чл.83 Длъжността “учител” се заема при условията и по  реда на чл.213 ал.7 от ЗПУО.  Учителските длъжности са:

 

            1. „учител”;

            2. „старши учител”;

            3. „главен учител”;

           

Чл.84 Длъжност на педагогически специалист  не може да се заема от лица, които:

- са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

- са лишени от право да упражняват професията си;

- страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването.

Чл.85 Учителите, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на учениците, се поощряват с грамоти и предметни награди, а чрез медиите дейността им се популяризира за получаване на обществено признание.

Чл.86 На учителите се дължи почит и уважение от учениците, техните родители и персонала на училището.

Чл.87 Учителят има право да:

- членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи;

- дава мнения и прави предложения по дейността на училището до административните органи в системата на Народната просвета;

            - повишава образованието и професионалната си квалификация;

            - свободно да определя методите и средатават за провеждане на образователно възпитателния процес, като активно  използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

            - да използва училищната МТБ за изпълнение на служебните си задължения;

Чл.88 Учителят е длъжен да:

- изпълнява задълженията си определени с КТ, Правилника за вътрешния трудов ред на училището, длъжностните характеристики и нормативните актове за системата на Народната просвета;

- изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа;

- изпълнява решенията на Педагогическия съвет и указанията и препоръките на училищното ръководство и други висшестоящи органи;

            - да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебите предмети „ чужд език” и „майчин език”, както и на учебните предмети на чужд език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

- опазва здравето и живота на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности произтичащи от годишния план на училището;

- повишава непрекъснато професионалната си квалификация на нивото на съвременните образователни изисквания;

- да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

- да информира родителите за успеха и развитието на ученика, за спазваенето на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищнта среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения.

- да не ползва мобилен телефон по време на час;

- да не пуши, да не внася  и да не употребява алкохол в училището, както и извън него при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;

- да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

Чл.89  Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да упражнява каквато и да е форма на физическо и психическо насилие върху него.

Чл. 90. Учителите нямат право да предоставят образователни услиги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

Чл.91 Учителите редовно попълват и водят дневниците, а след приключване на учебните занятия за деня ги оставят в учителската стая за съхранение.

Чл.92 След приключване на учебния срок и учебната година попълват задължителната училищна документация, съгласно заповед на директора.

Чл.93 Учителят в края на всеки учебен час контролира хигиенното състояние на класната стая и при необходимост възлага на дежурните ученици в клас почистването й.

Чл.94. Всеки учител се явява в училище 10 минути преди започване на първия учебен час.

Чл.95 Учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за приемните и ДЗИ, както и при оценяването на тези изпити, не могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за кандидатстване .

Чл.96 Учителят да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

 

РАЗДЕЛ  ІІ 

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Чл.97 Класните ръководители на всички паралелки се определят от директора на училището в началото на учебната година със заповед на директора.

Чл.98 Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация за съответната паралелка.

Чл.99 Класният ръководител осигурява изпълнението на решенията на Педагогическия съвет, свързани с цялостната организация на учебно-възпитателната работа в класа.

Чл.100 Съвместно с учениците от класа планира възпитателната дейност през учебната година и организира дейността в ЧК, така че да се създават условия за:

- разгръщане на инициативността и активността на учениците за участие в различни дейности и мероприятия;

- развитие на ученическата общност в паралелката и приобщаване на учениците към общоучилищния живот;

-  усвояване на социалния опит и отстраняване на негативното влияние на някои фактори на социалната среда върху формирането на личността;

- толерантно отношение на по-големите ученици към по-малките, нагласа да се грижат за тях, да ги покровителстват и закрилят;

Чл.101 Осъществява необходимата връзка с ОЗД и родителите и ги информира за състоянието и развитието на ученика, привлича ги като съюзник на училището; обновява и обогатява съдържателния характер на срещите с тях.

Чл.102.Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкция или други мерки по този правилник.

Чл.103 Води задължителната училищна документация за класа и отговаря за редовното и правилното и водене и съхранение.

Чл.104 Класният ръководител прави мотивирано писмено предложение до директора на ПГССХВТ за налагането на санкция “ЗАБЕЛЕЖКА“ на ученик във връзка с неизпълнение на задълженията по този правилник.

Чл.105 Контролира редовното посещение на учебните занятия от всички ученици в паралелката.

Чл.106  Да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в ОВП и за спазването на училищната дисциплина.

        В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. При завършване на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Тя е неразделна част от дипломата за средно образование. Характеристиките се предоставят на родителя срещу подпис. Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

Чл.107.Класният ръководител не може да обсъжда на публични места въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

Чл.108 В началото на учебната година класните ръководители запознават учениците и техните родители с училищния правилник и училищния учебен план.

 

 

РАЗДЕЛ   ІІІ 

ДЕЖУРЕН УЧИТЕЛ

Чл.109 Спазва утвърдения от директора график за дежурство в училище.

ал.1 Идва 15 минути преди започване на  учебните занятия , за да установи състоянието на училищната база и подготовката и за учебно-възпитателна дейност.

ал.2 Докладва на училищното ръководство за неизправности и нанесени щети по материалната база и констатирани нарушения.

ал.3 Носи отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда.

ал.4 Напуска  училищната сграда 10 минути  след приключване на последния учебен час.

 

РАЗДЕЛ   ІV  

УЧЕНИЦИ    

Чл.110 Учениците в училището се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:

- равни възможности за духовно и физическо развитие;

- зачитане достойнството, правата и свободите им;

- приобщаване към местните и национални традиции, към моралните културни ценности.

Чл.111 Учениците участват активно като партньори в училищното обучение и възпитание, играят важна роля за постигане целите и задачите на учебно-възпитателния процес и корекционния процес.

Чл.112 Ученикът има право:

- да участва по свои избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности;

- да получава пълноценно и качествено образование за разгръщане на максималните си възможности при усвояване на научните знания, при придобиване на умения, да бъде активна страна в процеса, да работи в екип и да осъществява диалог;

- да участва активно при издаването на училищните печатни издания, участие в Училищното радио, да изявява своите знания и способности в научни конференции и олимпиади на различни нива по отделните предмети, да участва във формациите по изкуствата, както и спортни дейности, и да съдейства за създаване на благоприятен микроклимат в училищната среда;

-  съгласно чл.10 от Закона за закрила на детето :” Всяко дете( дете посмисъла на този закон е всяко физическо лице до навършване на 18 години) има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси”;

- съгласно чл.13 от Закона за закрила на детето „ Всяко дете има право да бъде информирано и консултирано от органите за закрила на детето и без знанието на родителите му, или на лицата, които полагат грижи за отглеждането и възпитанието му, ако това е необходимо, с оглед защитата по най- добрия начин на неговите интереси и уведомяването им би засегнало тези интереси.”

- да получава от учителите и училищното ръководство информация, свързана с неговото обучение и самостоятелна подготовка;

- да получава индивидуална консултация от учителите;

- да бъде защитаван от училището при накърняване на личното му достойнство и когато са нарушени или застрашени човешките му права;

- да дава мнения и предложения пред учителите, класния ръководител и училищното ръководство по отношение организацията и провеждането на учебно-възпитателната работа;

- да ползва безплатно материално-техническата база на училището за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора;

- да избира и бъде избиран в ученическия съвет на класа и ученическия съвет на училището;

Чл.113 Ученикът няма право:

- да отсъства от учебни занятия без уважителни причини;

-  да участва в хазартни игри ,  да употребява наркотични средства и алкохол;

- да участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст;

- да накърнява с поведението си самочувствието, авторитета и достойнството на учителя и обслужващия персонал;

- да използва неприличен, вулгарен и заплашителен език, както и проявите на насилие срещу съученици, учители и обслужващ персонал;

- да създава пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения;

- да си служи с измама в учебната работа.

Чл.114 Ученикът е длъжен да:

- посещава редовно учебните занятия;

- да идва пет минути по- рано преди началото на учебните часове;

- да спазва изискванията на дежурния клас, учител и  охрана;

-да носи редовно ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване и изпитване;

- да носи ученическата си лична карта в училище и извън него, с която да се легитимира при необходимост;

- спазва и изпълнява задълженията си, произтичащи от ЗПУО и от този правилник;

- съхранява и издига авторитета на училището, да работи за издигане и утвърждаване на училищните традиции и за постигане на по-добри учебно-възпитателни резултати;

-  да изпълнява задълженията си, произтичащи от нормативните документи;

- представя документ за извинение на отсъствията си в тридневен срок;

- спазва училищните правилници, наредби, заповеди и изисквания;

- пази училищното имущество и спазва хигиената в училищната сграда;

- да не унижава личното достойнство на съучениците си и да не упражнява физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия.

 

Чл.115 (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в

следните случаи:

           т.1- по медицински причини - след представяне на медицински документ, издаден от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед,резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;

       т.2.- поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование -

при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от

организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли,

изложби и други, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или

лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;

       т.3.- до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините,налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или лицето,което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;

     т.4.- до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището

въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или

лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините за

отсъствието, и след решение на педагогическия съвет.

Чл.116  В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага

грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец,

той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще

контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с

училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или

промяната на формата на обучение на ученика.Отсъствията на ученик от учебни занятия по уважителни причини се извиняват с медицинска бележка и екземпляр на амбулаторен лист, заверен с личния подпис на родителя/ настойника, или чрез уведомително писмо. Горепосочените документи се представят на класния ръководител в срок до три учебни дни след явяване в училище.

Чл.117 Учениците, чиито отсъствия надхвърлят 25% от учебните часове по отделен предмет, предвиден в училищния  учебен план за съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да бъде формирана срочна оценка , полагат изпит за определяне на срочна оценка.

Чл.118

(1)    За неизпълнение на задълженията си от ЗПУО и този Правилник ученикът се наказва със следните санкции:

 

т.1 Забележка;

 

т.2 Предупреждение за преместване в друго училище  

 

т.3  Преместване в друго училище;

 

т.4 Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16 години.

Чл.119 (1)На основание на чл.118 от настоящия Правилник, за  допуснати неизвинени отсъствия за, времето, през което учениците подлежат на задължително обучение им се налагат следните санкции:

          т.1 „ЗАБЕЛЕЖКА“-  налага се със заповед на Директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител..

Може да се налага при следните случаи:

-при допуснати 5 неизвинени отсъствия

-при отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения

-при умишлено увреждане на училищното имущество

-когато пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения

-при неизпълнение на законните разпореждания на длъжностни лица в училище

във връзка с осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

-явяване в училище в нетрезво състояние,употреба на наркотични и упойващи

вещества

-при накърняване честта и достойнството на другите, както и при прилагане на

физически и психически тормоз

-при системен отказ да предостави ученическата книжка за вписване на оценки,

забележки, съобщения за родителите

 

 

т.2 „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ“- налага се със заповед на директора по предложение на ПС.

Може да  се налага при:

-допуснати 10 неизвинени отсъствия

-отправяне на заплахи, упражняване на насилие, предизвикване на конфликти,

прилагане форми на тормоз посочени в Механизъм за противодействие на училищния тормоз

-умишлено възпрепятстване на учители при и по повод на изпълнение на служебните им задължения

-организиране на колективни  бягства от час

-вписани 5 „Забележки“ в дневника на класа

 

т.3„ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ“- налага се със заповед на директора по предложение на ПС.

Може да  се налага при:

-допуснати над 15 неизвинени отсъствия

-системно и грубо нарушаване на ПДУ

-уронване престижа на училището

-умишлено предизвикване на ситуации, застрашаващи живота и здравето на

ученици, учители и служители на територията на училището-унижаване личното достойнство на съученици, учители и служители, както и при упражнено физическо и психическо насилие основано на религиозни, етнически и полови различия

-унищожаване и /или фалшифициране на училищна документация

-умишлено повреждане на училищна собственост в големи размери

-тютюнопушене, употреба и разпространение на алкохол, наркотични вещества

в училище и в района около училище

 

т.4„ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ ДНЕВНА В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ“ -налага се със заповед на директора по предложение на ПС.

Може да се налага в следните случаи:

Наказанието се прилага към лица навършили 16 години

-системно отсъствие от училище-над 15 неизвинени отсъствия

-умишлено предизвикване на ситуации, застрашаващи живота и здравето на

ученици, учители и служители на територията на училището-унижаване личното достойнство на съученици, учители и служители, както и при упражнено физическо и психическо насилие основано на религиозни, етнически и полови различия

--тютюнопушене, употреба и разпространение на алкохол, наркотични вещества

в училище и в района около училище

-системно и грубо нарушаване на ПДУ

-уронване престижа на училището

Чл.120   За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция.

Чл.121. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, както и когато състоянието му не му позволява да участва в УВП, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

Чл.122. Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час. За времето на отстраняване на ученика не се отбелязва отсъствие, а наложената мярка се документира в дневника на класа и в ученическата книжка.     

Чл.123  Санкциите по чл. 118, т. 3 и 4 се налагат като крайна мярка при тежки нарушения. ПС обсъжда доклада на класния ръководител за извършеното нарушение и изслушва ученика или определен от него учител или друг ученик.

Чл.124 На заседанието на ПС може да присъства и родителят или настойникът на ученика и да изрази мнение.

Чл.125 Всички санкции по чл.118 да бъдат огласявани чрез класния ръководител пред класовете на наказаните ученици, въз основа на заповедта на директора.

Чл.126 Санкциите по чл.118, т. 3 и 4 влизат в сила от началото на следващата учебна година, в случай, че е наложено 30 учебни дни преди края на учебната  година.

Чл.127 Санкциите по чл. 118 се заличават с изтичане на съответната учебна година.Санкциите по чл. 118, т. 1 и 2 могат да се заличат и предсрочно.

Чл.128 Санкциите и тяхното заличаване се вписват в ученическата книжка и дневника на класа.

Чл.129 Когато ученик подлежи на санкция, се изпраща уведомително писмо от училищната канцелария до неговите родители или настойници, че той има право на защита от Отдела за закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене. От изпращането на уведомителното писмо до налагането на санкцията от ПС трябва да има срок най-малко една седмица, за да успее ученикът да потърси помощ от Отдела за закрила на детето. Чрез уведомително писмо за санкцията на ученика трябва да бъде информиран и Отдела за закрила на детето към Дирекцията по местоживеене.

Чл.130 Ученик, санкциониран с “преместване в друго училище”, продължава образованието си при условия и ред, определен в нормативните актове на МОН.  Наредба №11. 

Чл.131 Освобождаването на учениците от часовете по физическо възпитание и спорт се извършва, както следва:

- за една учебна година или учебен срок в началото на учебната година родителят /настойникът/ подава молба до директора на училището и представя на медицинския специалист на училището съответния медицински документ;

- медицинските бележки за частично освобождаване от часовете по физическо възпитание се съхраняват от преподавателя по физическо възпитание и спорт  до края на текущата учебна година;

- медицинския документ за пълно освобождаване от часове по физическо възпитание се съхранява в канцеларията на гимназията до края на текущата учебна година;

- освободените ученици са задължени да присъстват в учебните часове без да участват в занятията с изключение на първи и последен час от учебната смяна;

- в часовете по физическа култура и спорт дежурните ученици за седмицата в класа отговарят за реда в съблекалнята и пазят облеклото и телефоните на учениците.

чл.132 Учениците носят материална отговорност за повреждане на училищното имущество и за нанесени щети и възстановяват повредата в срок от 10 дни от установяване на щетата.

Чл.133 Ученик, който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни и етнически различия се наказва съгласно чл.118 от настоящия правилник.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

РАЗДЕЛ   І       

ДИРЕКТОР

Чл.134 Директорът като орган за управление на училището:

- организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището;

            - спазва и прилага ДОС;

- представлява училището пред органи, организации и лица, сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

-  осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

- сключва и прекратява трудови договори с учителите, служителите и работниците в училището;

- обявява свободните места в бюрото по труда и в РУО в тридневен срок от овакантяването им;

- съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

- награждава и наказва ученици, учители и служители .

- организира приемането на ученици и обучението и възпитанието им.

- подписва и подпечатва документи за преместване на ученици, за завършен клас и степен на образование; съхранява училищния печат с държавния герб;

- отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

- осигурява условия за здравнопрофилактична дейност в училището;

           - изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава и контролира поименното щатно разписание на длъжностите и работните заплати;

- председател е на ПС и осигурява изпълнението на решенията му.

- предприема мерки за предотвратявне на форми на дискриминация в училището.

 

 

РАЗДЕЛ  ІІ   

 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

Чл.135 Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

            - приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година;

- приема правилника за дейността на училището;

- приема училищния учебен план;

            -определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове.

- избира формите на обучение;

- обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

- прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания;

Чл.136 Педагогическият съвет на училището включва в състава си учители, заместник директор и  други специалисти с педагогически функции.

Чл.137 Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора на училището. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора най-малко от 1/3 от числения му състав.

Чл.138 Решенията на Педагогическия съвет се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав и могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство /2/3 от присъстващите/ или от началника на РУО.

Чл.139 За всяко заседание на педагогическия съвет се води отделен протокол от избран от Педагогическия съвет протоколчик. Решенията се вписват в книга за протоколите от заседанията на ПС.

Чл.140 Педагогическият съвет изготвя и приема план за работа през настоящата учебна година, чието спазване е задължително за членовете му.

Чл.141 Не се допуска отсъствие от заседание на педагогическия съвет без уважителни причини. Освобождаването става след отправена писмена молба до председателя на ПС и получено разрешение.

Чл.142 Педагогическият съвет няма право да обсъжда и взема решения, които противоречат на ЗПУО.

Чл.143 Веднъж на учебен срок ПС отчита изпълнението на взетите решения от предходните заседания.

 

 

ГЛАВА ПЕТА

УЧЕНИЧЕСКИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ.

 

РАЗДЕЛ   І.   

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА КЛАСА

Чл.144 Съставът на ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез  гласуване.

т.1 Ученическият съвет на класа участва в планиране тематиката на час на класа; отговаря за спазване правата на учениците; участва активно в решаване проблемите на класа; излъчва представител за участие в ученическия съвет на училището.

 

 

РАЗДЕЛ   ІІ.  

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА УЧИЛИЩЕТО

Чл.145 Съставът и ръководството на ученическият съвет на училището се определя от самите ученици.

т.1 Ученическият съвет на училището приема устав за дейността си и участва в:

- планиране на училищната възпитателна дейност;

- определяне на наказването и награждаването на ученици;

- организиране на извънкласните и извънучилищните форми;

- организиране и провеждане на училищните дейности.

т.2 Ученическият съвет на училището има право да :

- събира средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова инициатива, свързани с провеждани училищни мероприятия;

- предлага на училищното ръководство и Педагогическия съвет мерки за подобряване на учебно-възпитателната работа;

- участва чрез своя председател при необходимост в заседанията на Педагогическия съвет.

 

 

РАЗДЕЛ  ІІІ. 

ДЕЖУРНИ УЧЕНИЦИ

Чл.146 Отговарят за дисциплината и работата на учениците от съответната паралелка в учебно време.

Чл.147 Контролират реда и хигиената в класната стая.

Чл.148 Отговарят за опазване на училищното имущество.

Чл.149 Под ръководството на дежурните учители отговарят за техническата организация на учебния процес като:

- подпомагат  в подреждането на класните стаи и кабинетите;

- при започването на учебния час докладват на учителя за отсъстващите от часа ученици.

 

 

ГЛАВА ШЕСТА

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл.150 В училището се води задължителна училищна документация съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 година за информацията и  документите за системата на предучилищното и училищното образование. Сроковете за нейното съхранение са както следва:

- книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16 –годишна възраст                        - 5 години;

- сведение за организацията на дейността в училището за учебната година

Списък-Образец № 1                                                                                        - 5 години;

- дневник за всяка паралелка                                                                - 5 години;

- лични картони  за учениците от VIII - XII клас и лични картони на ученици в самостоятелна и задочна форма на обучение                                                 – 50 години;

- протоколи от изпитите                                                                        -10 години;

- регистрационни книги за издадените документи за завършена степен на образование -постоянен;

- входящ и изходящ дневник                                                                - 5 години;

- книга за регистриране на заповедите на директора и приложените  заповеди към нея                                                                                                                - 5 години;

- книга за контролната дейност в училището                                      -5 години;

- книга с протоколите от заседанията на Педагогическия съвет       - 5 години;

- инвентарна книга и отчетни счетоводни форми- срок съгласно Закона за счетоводството;

- книга за санитарното състояние                                                           - 5 години; - книга за регистриране на даренията                                                         постоянен;

- летописна книга                                                                                        постоянен.

т.1 В училището се води още и следната документация:

            - книги за проведени инструктажи по безопасност на труда;

-  ревизионна книга;

- режимна тетрадка;

- други.

т.2 Документите , които се ползват в училището, се издават по образци, утвърдени от министъра на образованието и науката и се заверяват от директора на училището. За издаване на дубликати на тези документи се ползват образци, утвърдени от МОН, като върху тях се изписва “Дубликат” и се подписват от директора на училището и подпечатват с училищния печат.

т.3 Изискванията към формата, съдържанието, воденето и съхраняването на задължителната училищна документация в училището се определят с НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

т.4 Издаването на документи с фабрична номерация на ученици от минали години и УП на бивши учители и служители се извършва в едноседмичен срок.

 

  ГЛАВА СЕДМА

УЧИЛИЩНО ИМУЩЕСТВО

Чл.151 В края на всяка календарна година се извършва годишна инвентаризация и бракуване на дълготрайни материални и нематериални активи на училището.

т.1 Инвентаризацията се извършва от комисия по ред, определен от училищния директор.

т.2 За съхранението на училищното имущество отговорност носи материално-отговорно лице, което изготвя годишен счетоводен отчет за фактическото състояние на активите и води необходимата инвентарна документация.

т.3 Педагогическият и непедагогическият персонал и учениците са длъжни да опазват училищното имущество и сграда.

т.4 Ученикът опазва собствеността на училището. Той носи лична и колективна отговорност за нанесени материални щети. При нанесени повреди на училищна и лична собственост, виновните или класът възстановяват щетите в десетдневен срок. При нарушения, свързани с хигиената на учебната среда и района на училището, учениците се задължават да закупят необходимите препарати и материали и да почистят. При неизпълнение от страна на ученика се провежда в едноседмичен срок среща на класния ръководител с родителите и/ или с Комисията по ранна превенция и Ученическия съвет.

т.5 Учениците участват периодично в почистването на училищната сграда съгласно дадените им от ръководството и учителите инструкции.

 

 

ГЛАВА ОСМА

ЗРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

Чл.152

т.1 Учениците при обучение по учебна, производствена и лабораторна практика да изслушват внимателно  обучението по техника на безопасност, хигиена и охрана на труда, пожарна и аварийна безопасност и безопасност на движението по пътищата, провеждани  от учителите.

т.2 Да се разписват в книгите за инструктаж в училището , с което удостоверяват, че са им известни правилата и изискванията за безопасност на труда и се задължават най - стриктно да ги спазват.

т.3. На учениците строго е забранено :

- Самоволно да извършват работа, която не им е възложена, да напускат работното си място без предупреждение;

- Облягане и сядане върху предпазните капаци на машините, прикачния инвентар и др.

 

Чл.153 Учителите провеждащи обучение в компютърен кабинет са длъжни да:

т.1- Разясняват правилата за безопасно и отговорно поведение при работа в училищната мрежа и в Интернет;

т.2- Предприемат незабавни мерки за преустановяване на достъпа на учениците до незаконно съдържание в мрежата.

 

 

 Чл.154 Учителят по физическо възпитание и спорт е длъжен:

т.1- Ежедневно преди започване на занятия да извършва оглед и проверка за състоянието на всички уреди и съоръжения, които се ползват.

         т.2- Да поддържа ред и последователност при изпълнението на упражненията особено, тези които са свързани с повишена динамика, равновесие, статични напрежения и крият опасност от сблъсквания, падания  или уплаха.

Чл.155 Учителят по управление на МПС е длъжен:

т.1- Преди започване на часовете по управление на МПС да провери техническото му състояние.

          т.2-Да се увери, че ученика е в добро психическо състояние и не е употребил алкохол или наркотични средства.

          т.3- Да извършва инструктаж преди започване и след приключване на кормилната практика.

 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

РАЗДЕЛ   І.

СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.156. Работниците и служителите от училището имат право да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване.

 

РАЗДЕЛ   ІІ. 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Чл.157. Общественият съвет е  орган за подпомагане на развитието на   училището и за граждански контрол на управлението му.

Предстои да бъде създаден съгласно Правилника за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища.

 

ГЛАВА ДЕСЕТА

РОДИТЕЛИ

Чл.158 Право и задължение на родителите е да подпомагат училището при обучението и възпитанието на техните деца.

Чл.159  Родителите имат право:

- да изискват условия за пълноценното протичане на УВП в училището;

- на пълна информация за обучението и възпитанието на техните деца;

- на педагогическо съдействие и консултации от учителите;

- да създават свои органи-родителски активи /съвети/;

- да подпомагат дейността на училището;

- да избират и да бъдат избирани в съответните органи;

- на избор на извънкласни и извънучилищни форми на обучение на своите деца.

- да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

- да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика.

Чл.160 Родителите са длъжни:

- да осигуряват редовното присъствие  на ученика в училище;

- при отсъствие на ученика да уведомяват своевременно училището;

- да се явяват в училище, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или Директора;

- да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на този правилник, положението му на ученик и на добрите нрави;

- да оказват помощ и съдействие при обучението на децата си и да създават необходимите за това условия;

- да създават добри навици за учебен труд у своите деца;

- редовно да контролират и проверяват ученическата книжка на детето си и да удостоверяват това с подписа си;

- да възпитават децата си да отделят повече време за четене, отколкото за гледане на телевизия;

- да подбират, обсъждат и контролират телевизионните предавания, които гледа детето им;

- да контролират времето, което детето отделя за занимания и работа с компютър;

- да дават добър пример на децата си, да ги възпитават в уважение към училището, учителите и училищната институция;

- да оказват помощ и контрол на децата си;

- да окуражават и хвалят детето си, а когато е необходимо, да го критикуват;

 

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

Чл.161 Правата и задълженията на обслужващия персонал се определят съгласно КТ, длъжностните характеристики и правилника за вътрешния трудов ред на училището.

Чл.162 За изпълнението на възложената работа обслужващия персонал /чистачки и работник по ремонт и поддръжка/ се отчита на училищното ръководство.

Чл.163 Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.

 

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

ФИНАНСИРАНЕ

Чл.164 Училището е общинско.

Чл.165 Размерът на средствата се определя съгласно наредба за държавен стандарт за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общински детски градини и училища .

Чл.166 Чрез делегираният бюджет се осигуряват средства за заплати, осигурителни вноски, учебници и поддържане на материално-техническата база.

Чл.167 Директорът на училището разработва проект за бюджет в съответствие с бюджетната процедура и го представя на финансиращия орган за одобрение.

Чл.168 Средства за подпомагане на училището могат да се набират и  под формата на дарения, спонсорство и  благотворителна дейност.

 

 

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА

НАГРАДИ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТИПЕНДИИ

Чл.169 (1) Учениците получават стипендии по ПМС № 33 от 15.02.2013 г.

т.1Стипендиите се отпускат от началото на всяка учебна година в срок определен от вътрешните правила на правилника за стипендиите на ПГССХВТ

 

          т.2 Месечните стипендии са:

т.2.1 За постигнати образователни резултати;

т.2.2 За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;

т.2.3 За подпомагане на ученици с трайни увреждания;

т.2.4 За ученици без родител;

т.3 Стипендиите от т.2.1 и т.2.2 се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци;

т.4 Стипендиите по т.2.1 и 2.2 се предоставят след класиране на учениците. За всеки вид стипендия по т.2.1 и т.2.2 се извършва отделно класиране.

т.5  За отпускане на стипендии по т.2.3 и т.2.4 не се извършва класиране;

т.6 Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

       

   т.7 Еднократните стипендии са за:

          т.7.1 Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;

т.7.2 Постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност.

Чл.170  ( 1 )Учениците губят правото си на стипендия, когато:

т.1 прекъснат или повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради болест;

т.2  имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет - до изтичане срока на наказанието.

Чл.171 Учениците, показали отлични резултати в учението и получили признание в областта на науката, изкуството и спорта, се награждават по решение на ПС, което се огласява пред всички ученици.

Чл.172 Наградите на учениците от международни, национални и регионални конкурси и олимпиади се огласяват пред всички ученици.

Чл.173 Родителите на деца, допринесли за развитието и популяризирали дейността на училището получават писмена благодарност от ПС и Ръководството на гимназията.

 

 ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

Ученически пътувания, които не са предмет на НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Чл.174( 1 )Учители, които желаят да организират ученически пътувания с цел:

 • еднодневни екскурзии, които не са туристическо пътуване с обща

цена, съгласно § 1, т. 67 от допълнителната разпоредба на Закона за

туризма;

 • . прояви в областта на науките и технологиите, изкуствата и спорта на

общинско, областно, национално и международно ниво;

 • посещения на културни и групови прояви за деца и ученици (театър,

кино, изложба, цирк, концерт и др.), когато не са организирани като

туристическо пътуване с обща цена;

 • наблюдателни експедиции и учебни наблюдения, свързани с

образователните функции на астрономическите обсерватории и

планетариумите;

 • организиран от общините отдих на деца и ученици в собствени

почивни бази:подават до директора на гимназията уведомително писмо с информация за цел на пътуването, дата, маршрут, брой ученици, транспорт, хранене и др.

(2) Директорът на гимназията, със своя заповед, назначава ръководител.

(3) За провеждане на организираното посещение или проява/изява се изисква

информирано съгласие на родителите/настойниците на учениците.

(4) За всяка организирана проява, изява или мероприятие, която не е предмет на

уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, директорът на училището

представя предварителна информация в писмен вид за нейното провеждане на

началника на регионалното управление по образованието, която задължително съдържа

и информираното съгласие на родителите/настойниците на учениците.

(5) Организираната проява, изява или мероприятие се провежда, ако в 7-дневен срок от представяне на информацията по ал. 4 не е постъпило отрицателно мотивирано писмено становище от началника на РУО.

(6) Ръководителят провежда инструктаж на учениците за безопасност и култура на поведение по време на пътуването;

(7) Ръководителят изготвя  списък на учениците с данни за трите им имена, дата и година на раждане, група или клас, заверен с подпис и с печат.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.175 Настоящият правилник е приет на заседание на педагогическия съвет- Протокол № 16/12.09.2017 г. и подлежи на актуализиране при промяна на нормативната база.

Чл.176 Правилникът може да бъде променян само от органа, който го е гласувал - Педагогическия съвет.

Чл.177 Изготвянето на правилника е съобразено с числеността на персонала, категорията училище и специфични учебни  планове.

Чл.178 Правилникът е изготвен на основание ЗПУО.

Чл.179 При изготвянето на правилника са използвани и спазени действащите в българското средно образование към момента нормативни документи.

Чл.180 Педагогическият съвет взема решения от неговата компетенция по въпроси, неуредени в този правилник.

Чл.181  Всички работници, служители и ученици са равни пред училищния правилник.

Чл.182 Този правилник е задължителен за спазване от училищното ръководство, педагогическия и непедагогическия персонал и учениците.

Чл.183 С настоящия правилник са запознати педагогическият и непедагогическият персонал на училището и учениците.

Чл.184 Неизпълнението на училищния правилник е нарушение на трудовата дисциплина и за неговото неспазване работниците и служителите носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ.

 

 

 

 

гр. Разград                                      Директор на ПГССХВТ“АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

 

                                                                                                           /инж.Наско Асенов /

 

 

Изпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции са публикувани следните приложения:

Професионална гимназия поселско стопанство и хранително – вкусовитехнологии

АнгелКънчев“ гр. Разград

      УТВЪРЖДАВАМ: .................................

Директор:

         инж.   Наско Асенов

        

 

Превенция на агресията

 

 

1.Информация за кандидата

Наименование на училището.

Име и адрес на директора.

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ИХРАНИТЕЛНО –ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ ” АНГЕЛ КЪНЧЕВ”- ГР.РАЗГРАД

Директор:инж.Наско Асенов

Адрес за кореспонденция за инициативата

Град Разград бул.“Априлско въстание“103

Телефонен номер

084661370

Електронна поща

pgsshvtrazgrad@mail.bg

Лице за контакти

Георги Георгиев

Позиция на лицето за контакти

координатор

Мобилен номер на лицето за контакти

0878561422

Електронна поща на лицето за контакти

daskalg@mail.bg

 

2. Информация за предложението

Наименование на инициативата

1.Превенция на агресията

    1.1Чрез спорт

    1.2Превенция на агресията по пътя

 

 

 

Основни дейности - описание

/до 2 страници/

1.Превенция на агресията

1.1Чрез спорт

    1.2Превенция на агресията по пътя

 

 

1.Превенция на агресията

1.1Чрез спорт

Тенис турнир

Футболен турнир

 

 

Най-големите проблеми в училище -  отпадащи деца, наркотици, насилие. Световната практика  показва, че справянето с тези проблеми става с извънкласни дейности, които вкарват децата след часовете в училище, дават им се допълнителни занятия, възможност да ходят в спортни клубове

съгласно правилниците на бфс и бфт

1.2Превенция на агресията по пътя

5  юни 2017г

психологическият профил на агресивния тип шофьор?

- Агресивното поведение е породено от невъзможност човек да се пребори с нещо, което му пречи, което блокира неговата дейност и реализация и той става агресивен. Това са хора, които имат проблем в работата или проблем със самооценката и не знаят как да се справят с него. Тогава несъз­нателно се опитват да решат тези проблеми или просто да си ги изкарат на пътя. Всичко това е свързано с натрупване на голямо вът­решно напрежение. У нас бясното шофиране като че се превръща в маркер за успеваемост или справяне с живота, белег на мъжественост. Когато шофиращият попадне в анонимна обстановка, каквато е колата, фактът, че тя го изолира от другите, също го провокира да става агресивен. На обикновен език това се нарича избиване на комплекси. Зад него стои невъзможността за реализация и липса на реална алтернатива - понякога в целия ти живот. Хора, които натрупват напрежение и нямат възможност да се самодокажат, се доказват на пътя. Възможен е и вариант, когато в работа или друго място - семейство, приятелска среда, натрупваш напрежение, започваш да живееш в сблъсък с хората около теб и в постоянен стрес Качвайки се в колата си, ти избиваш този стрес

 

Когато хората се подготвят за шофьори, трябва да преминават през специален тренинговкурс за водачи на МПС-та, защото при карането на автомобил не се налага само да преодолееш пътя и другите, понякога е по-важно да преодолееш и част от собствените си страхове и комплекси.

Състезание за майсторско управление на МПС съгласно закона за движение по пътищата

 

 

 

Обосновка (конкретни нужди, какви проблеми решава, придружени с оценка на очаквания резултат-до 1 страница)

 

  І.  ЦЕЛ Намаляване проявите на агресия и насилие в училище и изграждане на общоучилищна политика за справяне с проблем. Оказване съдействие на органите по закрила на деца, жертви на насилие или в кризисна ситуация   

ІІ.ОСНОВНИ задачи                                 Повишаване на информираността и уменията на учениците за разпознаване и справяне с агресията и насилието   и стимулиране на активното им участие в противодействие на явлението в училище

ІІІ

Дейности на ниво училище

Създаване на мрежа от ученици за взаимна подкрепа и противодействие на насилието

Настоящият проект  е насочен към превенция на агресивното поведение на децата в училище чрез превантивни мерки, с цел да бъде преодоляно отрицателното влияние на семейната, социалната и икономическата ситуация, в която децата се намират.

проблеми в училище -  отпадащи деца, наркотици, насилие. Световната практика  показва, че справянето с тези проблеми става с извънкласни дейности, които вкарват децата след часовете в училище, дават им се допълнителни занятия, възможност да ходят в спортни клубове

форми създаващи условия за подобряване  на  всекидневното общуване и  умения за разрешаване на междуличностни конфликти без насилие

 

Запознаване на учениците :                                   С Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и подаване на информация в  РПУ на МВР и Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел закрила на детето за всички случаи на деца обект на насилие в семейството и в училище

Запознаване с Хартата за правата на детето  ,С резолюция от 7 декември 1987 г. Общото събрание на ООН определи 26 юни за Международен ден за борба със злоупотребата на наркотици и наркотрафика.

Спортъте инструментзапредотвратяваненарасизма и ксенофобията, както и способзаинтеграциянахорасъсспециални  потребности.

/V.Партньори

Община Разград

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, гр. Разград

V.Очаквани резултати

Спортът е инструментзапредотвратяванеагресията  нарасизма и ксенофобията, както и способзаинтеграциянахорасъс  специални потребности. Създаване на мрежа от посредници - обучени  ученици за намеса в междуличностни конфликти, взаимна подкрепа и противодействие на насилието

1.2Превенция на агресията по пътя  5 и 6 юни 2017г

Срок за изпълнение на дейностите

/от  20.03.2017г. до 30.11. 2017 г./

1.Превенция на агресията           

 Чрез спорт

1.1.1.Тенис турнир    -30 май 2017г           

               1.1.2. Футболен турнир -5  юни 2017г

1.2.  Превенция на агресията по пътя  -            5  юни 2017г.

Брой лица, включени в инициативата

70

План за действие

В  П Г С С ХВ Т ” АНГЕЛ КЪНЧЕВ”- ГР.РАЗГРАД 

Превенция на агресията           

 Чрез спорт

1.1.1Тенис турнир -30 май 2017г

1.1.2

Ще бъдат поканени ученици от други училища да вземат участие в турнира .

Участие ще вземат и деца със  СОП.

Футболен турнир на малки врати между ученици от класовете -5 и 6 юни 2017г   -  .

1.2  Превенция на агресията по пътя  -  5 юни 2017г.

 

МАРТ

1.Обявяване на старт на инициативата  Превенция на агресията      на  Училищния превантивен клуб В  П Г С С ХВ Т ” АНГЕЛ КЪНЧЕВ”- ГР.РАЗГРАД 

  Публикуване в с айта на В  П Г С С ХВ Т ” АНГЕЛ КЪНЧЕВ”- ГР.РАЗГРАД                                                                                 

    2. .Обявяване конкурс за лого на инициативата на      -     жури   Училищния превантивен клуб В  П Г С С ХВ Т ” АНГЕЛ КЪНЧЕВ”- ГР.РАЗГРАД 

3.Изготвяне на флаери и листовки за инициативата

АПРИЛ

4. Изготвяне на грамоти .

МАЙ

5.Поръчване на рекламни фланелки .

6.Поставяне на логото на инициативата върху фланелките .

7  Изготвяне на наредби за на инициативата:                                                                                   Превенция на агресията       - Чрез спорт

1.1.1.Тенис турнир    -30 май 2017г    

                                                                                                                                           1.1.2. Футболен турнир   финал  -5  юни 2017г

8 Изпращане на покани за участие.

9. Тенис турнир -30 май 2017г –Награждаване на победителите .

 юни

10.  Изготвяне на наредби за на инициативата:     Превенция на агресията по пътя  .

11.. Футболен турнир -5  юни 2017г

12.  Състезание по маисторско управление на МПС -  Превенция на агресията по пътя  -  5  юни 2017г - Награждаване на победителите.

13.Запознаване с Хартата за правата на детето  ,С резолюция от 7 декември 1987 г. Общото събрание на ООН определи 26 юни за Международен ден за борба със злоупотребата на наркотици и наркотрафика.

ОКТОМВРИ

14.Изготвяне на позитивно послание  за  инициативата  Превенция на агресията     и предоставяне на класовете в     П Г С С ХВ Т ” АНГЕЛ КЪНЧЕВ”- ГР.РАЗГРАД .      

НОЕМВРИ

15.Изложба     от дейността        за     на инициативата  Превенция на агресията         на Училищния превантивен клуб В  П Г С С ХВ Т ” АНГЕЛ КЪНЧЕВ”- ГР.РАЗГРАД 

16.Отчет за дейността            на инициативата  Превенция на агресията         на Училищния превантивен клуб В  П Г С С ХВ Т ” АНГЕЛ КЪНЧЕВ”- ГР.РАЗГРАД 

 

3.Разходи, необходими за осъществяванена инициативатаРазходите, необходими за инициативата да бъдат представени  във вид на таблица с указаните по-долу реквизити.

вид разход

мерна

единица

брой

стойност за единица

общо

1

                        2

3

4

5

Награди Спортни артикули/тениски с надпис „Не на агресията“1.1.1Тенис турнир   

лева

25

10.00

250.00

Хонорар 1.1

лева

1

50.00

50.00

Награди Спортни артикули/тениски с надпис „Не на агресията“1.1.2 Футболен турнир

лева

25

10

250.00

Награди Спортни артикули/тениски с надпис „Не на агресията“1.2  Превенция на агресията по пътя 

лева

20

10

200.00

Хонорар1.2  Превенция на агресията по пътя 

лева

1

50.00

50.00

Награди/купи,медали/

лева

9

20.00

180.00

Награди/грамоти/

лева

20

1.00

20.00

Обща стойност:

 

 

 

1000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
ТЕНИС НА МАСА 19 .02. 2016г. Левент Маринов ученик в 12 а клас в ПГССХВТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД стана победител в тенис турнир ЗА юноши 11 -12 клас в гр. Разград. в общинското ученическо първенство а отборно ПГССХВТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” зае второ място Levent Marinov зае 1-во място и при юноши до 18 години индивидуално
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
Състезание майсторско  управление   на трактор

1.Мюзефер
2.Сахлим
3.Виктор
4.Кадир
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
Състезание майсторско  управление   на автомобил
1 Станислав Панов
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
Виктор Евгениев  ПГССХВТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД  ученик в 11 а клас  се класира на 2 ро място  в 51-вото издание на лекоатлетическия крос, посветен на Деня на Разград.
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
Виктор Евгениев  ПГССХВТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАДученик в 11 а клас  се класира на 2 ро място  в 51-вото издание на лекоатлетическия крос, посветен на Деня на Разград.
Ивелин Великов  ПГССХВТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД  -ученик в 11 а клас  се класира 5 ти
  250 състезатели участваха в снежен крос за Деня на Разград

28 януари 2015

ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
   

Честита нова 2015 година!   За много години на всички! Да сте  живи и здрави, това си е вечно пожелание, защото без здраве и живот другото е вятър работа! Но пък и живот без радост и любов, без мечти и приключения какъв живот е! Затова да ви споходи късмета, да не ви оставя щастието и се радвайте на всяко приключение!  Живейте пълноценно през новата година и гледайте само напред!

ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД

ТЕНИС НА МАСА -МЪЖЕ Днес 21 .12. 2014г Levent Marinov ученик в 11 а клас в ПГССХВТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД стана победител в тенис турнир ЗА МЪЖЕ ``КАПАНСКА КОЛЕДА``в гр. Разград. Вчера 20 .12. 2014г Levent Marinov зае 1-во място и при юноши до 18 години
На финалапри мъжете Levent Marinov- Росен Иванов 3:2
1.МЯСТО Levent Marinov
2. МЯСТО Росен Иванов
3. МЯСТО Хаксън Жр.

ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ РАЗГРАД                   Прием      2014г
ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2014—2015 ГОДИНА
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
ПГССХВТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ РАЗГРАД Прием/Специалности  2014 г.

ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2014—2015 ГОДИНА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ :

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ СЛЕД VІІІ КЛАС

Специалност: Механизация на селското стопанство  Професия: ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

Срок на обучение: 4 години

Селскостопанска техника? -                                                                                                                              Техническият прогрес през последните години повлия и върху селскостопанската техника. Повиши се многократно качеството на извършваните с нея операции. Ние Ви даваме възможност да получите теоретични знания и практически умения за работа, поддържане и ремонт на тези съвременни машини.

Нуждата от квалифицирани кадри в това направление гарантира вашата реализация както в България, така и в страните от Европейския съюз.

Ще изучавате:

 • Трактори и автомобили;
 • Селскостопански машини;
 • Експлоатация на земеделска техника;
 • Диагностика и ремонт;
 • Работа с машинно-тракторни агрегати.

Ще усвоите умения за:

 • работа с различни видове машинно-тракторни агрегати при отглеждането на земеделски култури и селскостопански животни;
 • диагностика и ремонт на всички видове автомобилна и селскостопанска техника;
 • работа с компютър и владеене на чужди езици.

Ще получите:

 • диплома за средно образование след завършен 12 клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • свидетелство за III степен на професионална квалификация след завършен 12 клас и успешно положени държавни изпити;
 • свидетелство за управление на МПС кат. „Ткт" след завършен 11 клас - обучението е безплатно и кат. "В" в 12 клас. безплатно

Ще се реализирате като:

 • монтьор на леки и товарни автомобили;
 • монтьор на селскостопанска техника;
 • механизатор, работещ с трактори и селскостопански машини;
 • консултант-продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части за нея.

ФЕРМЕР – Земеделец — 26 ученика.

Професия: Фермер
Специалност: Земеделец
Форма на обучение: дневна
Срок на обучение: 4 години

При нас ще научите:

 • да създадете и да управлявате своята ферма;
 • да отглеждате селскостопански животни;
 • да прилагате най-съвременните технологии за производство на селскостопанска продукция;
 • изкуството да бъдете мениджъри.

 

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ СЛЕД VІІІ КЛАС

ФЕРМЕР – Земеделец – 35 ученици

 

 

 Как да се запишем...

Срокове за подаване на документи и записване на приетите ученици след 8 клас дневна форма на обучение:

 • Документи за кандидатстване І етап: 02 - 04.07.2014 г. ;
 • Документи за кандидатстване ІІ етап: 10.07.2014 г. ;
 • Документи за кандидатстване ІІІ етап: 18.07. 2014 г.
 • Записване на ученици на І етап: 08.07. 2014 г. ;
 • Записване на ученици на ІІ етап:15.07.2014 г. ;
 • Записване на ученици на ІІІ етап: 22.07.2014 г.

Попълване на незаетите места – до 04.09.2014г.

 

Класирането ще се извърши чрез конкурс по документи по бал образуван от:

Утроената оценка по биология.
Оценката по химия.
Оценката по български език и литература.

При класирането на ученици с равен бал, предимство при подреждането имат учениците с по-висок успех от Свидетелството за завършен осми клас.

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заявление по образец.

Копие от свидетелството за завършено основно образование.
Медицинско свидетелство, в което да има лекарско заключение, че кандидатът може да учи в земеделско училище.

При подаване на документите учениците да представят и оригиналите за сверка.

Подаването на документи и записване на ученици ще се извършва в канцеларията на училището, което се намира в съседство с жп-гарата. Гимназията разполага със бюфет за ученическо хранене срещу МИНИМАЛНО ЗАПЛАЩАНЕ.

ПЪТУВАЩИТЕ  УЧЕНИЦИ  ОТ  СЕЛИЩНАТА  СИСТЕМА  НА  ОБЩИНА   Разград ПОЛЗВАТ  БЕЗПЛАТЕН  ТРАНСПОРТ.

За справки и информация:     код 084 тел.   – Директор 

Прием след 8 клас за учебната 2014-2015 година

Професия: Монтьор на селскостопанска техника
Специалност: Механизация на селското стопанство
Форма на обучение: дневна
Срок на обучение: 4 години

При нас ще научите:

 • да разчитате техническа документация,свързана с организацията и технологията в селското стопанство;
 • да планирате и организирате техническото поддържане на машинно-тракторния парк;
 • да управлявате, поддържате и ремонтирате автомобили, трактори, комбайни, косачки и друга земеделска техника;
 • да извършвате всички механизирани операции при производството на селскостопанска продукция.

Професия: Фермер
Специалност: Земеделец
Форма на обучение: дневна
Срок на обучение: 4 години

При нас ще научите:

 • да създадете и да управлявате своята ферма;
 • да отглеждате селскостопански животни;
 • да прилагате най-съвременните технологии за производство на селскостопанска продукция;
 • изкуството да бъдете мениджъри.

 

 

 

 

ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
футболния отбор 2014г.  на Професионална Гимназия по Селско Стопанство и Хранително-Вкусови Технологии
Ангел Кънчев гр.Разград заел второ място на общинския турнир 8-10 клас загубил само от школата на ЛУДОГОРЕЦ / там/
В града ни има много лошотия и много лоши хора, отдавна има апетити към училището и към имотите му, а аз се поуморих вече да се боря с вятърни мелници“, отговори лаконично бившият директор на въпроса ни дали има и други, освен лични, мотиви за оставката му, но не пожела да се впуска в подробности.
„Надявам се да бъде избран достоен човек на моето място, който да надгради постигнатото“, допълни Минчев.

До конкурса, на който ще бъде избран нов титуляр, гимназията ще бъде ръководена от сегашния зам.-директор по производственото обучение инж. Ирина Минкова.


ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД

18 учители получиха дипломи за преквалификация от новия началник на РИО на МОН Илиян Дочков. Церемонията  бе първата официална инициатива на начетения шеф, който встъпи в длъжност в началото на месеца. Той пожела успехи на учителите и в новата им специалност - "физкултура".

Документите на 18-те учители са издадени след 18-месечно обучение от специалисти от Националната спортна академия.
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
ПГССХВТ  “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РАЗГРАД
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.